اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی  

اصطلاحات بیولوژی آرایشی بهداشتی

نویسنده:

ehsan hosnani
احسان حُسنانی مدرس مراقبت از پوست
برای دریافت آموزش های رایگان، کلمه هدایا را با واتسپ به شماره 09017562749 بفرستید.
برای اطلاع از سرفصلهای پکیج آموزشی مراقبت از پوست و مو، کلمه پکیج را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید.

شماره های درج شده فقط برای دریافت آموزش های رایگان و اطلاع در مورد پکیج های آموزشی و وبینارها است.
در حال حاضر فرصت پاسخگویی به سوالات وجود ندارد.
چکیده: اگر بیولوژیست هستید یا به مباحث بیولوژی آرایشی بهداشتی علاقه دارید این دیکشنری را نصب کنید.
• فعال سازی لیپولیز (activate lipolysis) 
activate lipolysis
• تحریک کنندۀ متابولسیم بافت همبند  (activate connective tissue metabolism) 
activate connective tissue metabolism
• فعال سازی سنتز کلاژن (activation of collagen synthesis) 
activation of collagen synthesis
• توالی فعال (active sequence) 
active sequence
• کافئین فعال (active caffeine) 
• آدنیلات سیکلاز  (adenylate cyclase)  : آنزیم افزایش دهندۀ سیکلیک آدنوزین مونو فسفات cAMP در فرآیند لیپولیز

• غشاء سلول های آدیپوسیت (adipocyte membrane) 
• آدیپوسایت، آدیپوز (adipocyte, adipose)  : سلول های چربی زیر پوست

• عوامل آسیب رسان (aggregation) 
• خاصیت آلرژی زایی (allergenic ) 
• مواد آلرژی زا، آلرژن ها (allergens) 
• واکنش های آلرژیک (allergic reaction) 
• نسبت موهای آناژن به تلوژن (anagen hair/telogen hair ratio) 
• اثر آنتی سلولیتی  (anti-cellulite) 
• رفع وز موها (anti-frizz) 
• نیروی شانه خوری میانگین  (average combing force) 
• احساس بهتر (better feel) 
• عضلۀ دو سر بازو  (biceps) 
• زیست فعال  (bioactive) 
• تمایل به جذب روی تارهای مو  (bioaffinity with hair fiber) 
• بخشی از دارو که جذب سیستم گردش خون می شود (bioavailabe) 
•  زیست سازگار  (biocompatible) 
• زیست تخریب پذیر (biodegradable) 
• مادۀ مؤثرۀ بیولوژیکی  (biological active) 
• تودۀ زیستی  (biomass) 
• ویژگی های بیومکانیکی  (biomechanical properties) 
• بیوسنتز (biosynthesize) 
• روش بردفورد  (bradford method) 
• اثر شبه کافئینی  (caffeine-like efficacy) 
• مکمل کلسیم  (calcium supplement) 
• شکنندگی مویرگ ها (capillary fragility) 
• تمایز سلولی  (cell differentiation) 
• افزایش رشد سلولی  (cell growth promotion) 
• احیای سلولی  (cell regeneration) 
• نوسازی سلولی  (cell renewal) 
• تحریک سلولی  (cell stimulation) 
• ماتریس سلولی  (cellular matrix) 
• غشاء سلولی  (cellular membrane) 
• سلولیت (cellulite) 
• سمیت سلولی  (citotoxicity) 
• نتایج اثبات شدۀ بالینی  (clinically proven results) 
• تحریک کلاژن  (collagen stimulation) 
• جبران اتلاف لیپیدها (compensate for the lipid loss) 
• رشد رقابتی  (competitive growth) 
• مهارکنندۀ رقابتی  (competitive inhibitor) 
• محافظت رقابتی  (competitive protection) 
• اثر تکمیلی  (complementary action) 
• محافظت کامل  (complete protection) 
• جزء (component) 
• میکروسکوپ هم کانون  (confocal microscope) 
• بافت ملتهمه، بافتی که اندام های بدن را به یکدیگر متصل می کند  (conjunctive tissue) 
• انقباض فیبریل های کلاژن (contraction of collagen fibrils) 
• کرنئومتری (corneometry) 
• پوشش شاخی شده (cornified envelope) 
• کورتکس  (cortex) 
• عبور از سد پوستی  (cross the cutaneous barrier) 
• کشت  (culture) 
• زخم پوستی  (cutaneous lesions) 
• میکروریلیف پوستی  (cutaneous microrelief) 
• تخریب پوست در اثر نور  (cutaneous photodamage) 
• شل شدن پوست  (cutaneous slackening) 
• قوام پوست  (cutaneous tone) 
• پولک های کوتیکول  (cuticle scales) 
• آنزیم سیکلاز آدنیلات  (cyclase adenylate enzyme) 
• سایتوکین  (cytokine ) 
• سایتومتری  (cytometery) 
• سمیت سلولی  (cytotoxicity) 
• تخریب فیبرهای درم  (degradation of dermis fibers) 
• فصل مشترک درم و اپیدرم  (DEJ) 
• تعادل ظریف  (delicate balance) 
• لیپیدزدایی (delipidate) 
• رسانش (delivery) 
• تخریب درم (dermis degradation) 
• تراکم درم  (dermis density) 
• فصل مشترک درم و اپیدرم  (dermo-epidermal junction, DEJ) 
• شاخص های پوسته ریزی (desquamation markers) 
• ناحیۀ پوشک  (diaper zone) 
• شاخص های تمایز (differentiation markers ) 
• اتساع (dilation) 
• تضعیف  (diminution) 
• جهت رشد  (direction of growth) 
• اثر بر تخلیه  (draining effect) 
• پژواک سنجی (Echography) 
• مطالعه پژواک سنجی (echography study) 
• ماتریس برون سلولی  (ECM, extra-cellular matrix) 
• سازگار با محیط زیست  (eco-friendly) 
• الافین  (elafin) 
• مهارکنندۀ الاستاز  (elastase inhibitor) 
• کشسانی  (elastic) 
• رشته های الاستیک  (elastic fibers) 
• روش الایزا  (Elixir) 
• به دام انداختن مواد مؤثر  (entrap active ingredients) 
• سنتز آنزیمی  (enzymatic synthesis) 
• سطح اپیدرمال (epidermal surface) 
• ایپدرم، روپوست (epidermis) 
• اپی فلورسنت  (epifluorescent ) 
• میکروسکوپ اپی فلورسنت (epifluorescent microscope) 
• قطر معادل  (equivalent diameter) 
• بیولیپیدهای ضروری  (essential biolipids) 
• ترکیبات ضروری  (essential constituents) 
• یوملانین  (eumelanin) 
• سبوم اضافی  (excess sebum) 
• پوسته پوسته شدن بیش از حد طبیعی پوست سر (Excessive scalp scaling) 
• از بین بردن پف زیر چشم  (eye bag removal) 
• توده های خوشه مانند چربی (fat clusters) 
• از بین بردن چربی (fat elimination) 
• صاف کردن و تصفیۀ چربی (fat infiltration) 
• فیبریلین  (fermentation) 
• تخمیر (fibrillin) 
• فیبرونکتین  (fibronectin) 
• پروتئین رشته ای  (fibrous protein) 
• فیلاگرین  (filaggrin) 
• قابلیت انعطاف  (flavonoids) 
• نشت مایعات به داخل بافت  (fluid leakage into tissue) 
• فلورسانس (fluorescence) 
• مکمل غذایی  (food supplement) 
• فرسکلین  (forskohlin) 
• کراتینوسیت های تازۀ انسان  (freshly isolated human keratinocyte) 
• فیوکوز  (fucose) 
• موجودات اصلاح شده با روش های ژنتیکی  (genetically modified organisms, GMO) 
• اثر کلی بر متابولیسم آدیپوسایت  (global action on adipocyte metabolism) 
• مصرف گلوکز  (glucose consumption) 
• گیرنده های گلوکز  (glucose receptors) 
• گرم منفی (gram negative, gram -) 
• گرم مثبت  (gram positive, gram +) 
• دانه ای (granular) 
• فاکتور رشد  (growth factor) 
• چرخه رشد مو، سیکل رویش مو (Hair growth cycle) 
• فاکتور رشد هپاتوسیت  (hepatocyte growth factor ) 
• وراثت  (heredity) 
• هیستیدین (histidine)  :  نوعی آمینواسید که از پروتئین های ماهی به دست می آید

• تکنیک های شیمی بافت (histochemical techniques) 
• ارزیابی های بافت شناسی (histological evaluation) 
• تکنیک های رنگ آمیزی بافت  (histological staining techniques) 
• شبکۀ افقی (horizontal plexus) 
• هورمسیس (hormesis ) 
• تغییرات هورمونی (hormonal changes) 
• لیپاز حساس به هورمون (hormone sensitive lipase, HSL) 
• تغییرات هورمونی (hormones variation) 
• کراتینوسیت های اپیدرم انسان (human epidermal keratinocytes, HEK) 
• کلاژناز فیبروبلاست انسان (human fibroblastic collagenase) 
• اکسپلانت های پوست انسان (human skin explants) 
• مواد آرایشی مشابه تزریق هیالورونیک اسید (hyaluronic acid injection-like) 
• هایپر کراتوسیس (hyperkeratosis) 
• نفوذپذیری بیش از حد (hyperpermeability) 
• هایپرپیگمنتاسیون (hyperpigmentation) 
• لایۀ زیر پوست (hypodermis) 
• هایپوکسی،شرایط کمبود اکسیژن (hypoxia ) 
• آنالیز تصویر (image analysis) 
• آزمون ارزیابی خاصیت ایمنی (immuno-assay) 
• ایمونوفلورسان (immunofluorescence) 
• ایمونوژنی (immunogenic) 
• درون تنی (in vivo) 
• ناسازگاری (incompatibility ) 
• سطح سازگاری (incorporation level ) 
• گرمخانه گذاری، انکوباسیون (incubation) 
• اثر القایی (induction effect) 
• پاسخهای التهابی (inflammatory response) 
• پیری در اثر پرتوهای فروسرخ (infra-aging) 
• توان ممانعت (inhibitory potential) 
• دستگاهی، دستگاه وری (instrumental) 
• دست نخورده (intact) 
• اینترلوکین هشت (interleukin-8) 
• برون تنی (in-vitro) 
• ایزوله کردن، جداسازی (isolate) 
• نوعی آنزیم پروتئاز (kallikrein) 
• تمایز کراتینوسیت (keratinocyte differentiation) 
• نشانه گذاری  (labelling ) 
• لامینین (laminin) 
• سرعت سنج لیزر دوپلر (laser doppler velocimeter ) 
• غشاء لیپیدی (lipid membrane) 
• متابولیسم لیپید (lipid metabolism) 
• پروکسی شدن لیپید (lipid peroxidation) 
• ماتریس لیپیدی (lipidic matrix) 
• لیپوفیلینگ (lipofilling) 
• لیپیدسازی (lipogenesis) 
• لیپوهورمسیس (Lipohormesis) 
• لیپولیز، تجزیۀ لیپید (lipolysis) 
• مادۀ تجزیه کنندۀ لیپید (lipolytic ingredient) 
• شرکت بیوتکنولوژی لومینکس (luminex) 
• تخلیۀ لنفی (lymphatic drainage) 
• لایسین (lysine) 
• کافت سلول ها (lysis of cells) 
• آنزیم های لیزوزین (lysozyme enzyme) 
• استرس های مکانیکی (mechanical stress) 
• هورمون تحریک ملانین (melanin stimulating hormone, α-MHS) 
• ملانوتروپین (melanotropin) 
• رسپتور هورمون تحریک کنندۀ ملانین (melanotropin-1 receptor) 
• متابولیسم، سوخت و ساز سلولی (metabolism) 
• میکروریلیف (microrelief) 
• دز حداقل اریتمال (minimal erythemal dose) 
• ماتریس متالوپروتئیناز (MMP) 
• آنالیز مورفولوژیکی (morphological analysis) 
• جهش زایی (mutagenicity) 
• مواد واسطۀ عصبی (neuromediator) 
• غیرتخمیری (non fermentative) 
• آستانۀ نرمال (normal threshold ) 
• فائوملانین (pheomelanin) 
• مایع پلاسما (plasma fluid) 
• کنترل مثبت (positive control) 
• مرجع مثبت (positive reference ) 
• آنتی اکسیدانی قوی (potent antioxidancy) 
• پری بایوتیک (prebiotic) 
• پیش ساز (precursor) 
• پپتیدهای عاری از نگهدارنده (preservative free peptide) 
• پروفیلومتری (profilometry) 
• پروژرین (progerin) 
• سنتز پروژرین (progerin synthesis) 
• سایتوکین های پیش برندۀ التهاب (pro-inflammatory cytokines) 
• پرولین (proline) 
• پروستاگلاندین (prostaglandin) 
• فعالیت پروتئولیتیک، اثر پروتئین کافتی (proteolytic activity) 
• پروتکل (protocol) 
• سدوموناس آئروژینوزا (pseudomonas aeruginosa) 
• مطالعۀ کمی (quantitative study) 
• خواص رادیکال کافتی (radical scavenger properties) 
• غلظت گلبول های قرمز (red blood cell concentration) 
• اثر احیاءکنندگی (regeneration effect) 
• بازیابی ماتریس لیپیدی (restores the lipid matrix) 
• فیبرهای رتیکولار (reticular fibers) 
• رتین آ (retinA) 
• شبه رتینول (retinoid-like ) 
• غدد سبابه (sebaceous glands) 
• تولید سبوم (sebum production) 
• شاخص های پیری پوست (senescence marker) 
• عصب حسی (sensory neurons) 
• سرین پروتئاز (serine protease) 
• پپتیدهای سیگنالی (signal peptide) 
• رپلیکای سیلیکون کائوچو (silicon rubber replica) 
• سیرتوئین (Sirtuin) 
• پژواک سنجی پوست (skin echography) 
• اثرات بیولوژیکی خاص (specific biological activities) 
• سرعت رشد (speed of growth) 
• مویرگهای عنکبوتی (spider veins) 
• استفاده در دو طرف پوست صورت (split face application) 
• تحریک لیپولیز (stimulate lipolysis) 
• آزمون سوزش (stinging test) 
• مطالعۀ رشد رقابتی (study of competitive growth) 
• چربی زیرپوستی (subcutaneous fat ) 
• تزریق زیرپوستی (subcutaneous injection) 
• سوبلیم (sublime) 
• لایۀ زیرین (subnatant) 
• زیرواحد (subunit) 
• آنتی ژن های سطحی (surface antigens) 
• مولکول های ناجی (survival molecules) 
• تست چالش سوسپانسیون (suspension challenge test) 
• تست رنگ سواچ (swatch dyeing test) 
• همزی گری، همزیستی (symbiosis) 
• سیندکان (syndecan) 
• اثر هم افزایی (synergic effect) 
• هم افزایی (synergy) 
• گشادشدن مویرگ ها (telangiectasia)  : افزایش بیش از حد قطر مویرگ های زیر سطح پوست

• دوز تست شده (tested dose) 
• تستوسترون (testosterone) 
• تبخیر نامحسوس رطوبت از سطح پوست (TEWL) 
• نوسازی بافت (tissue renewal) 
• ترمیم بافت (tissue repair) 
• مطالعۀ قدرت تحمل (tolerance study) 
• قابلیت کشش (tonicity) 
• توتال پروتئین (total proteins) 
• توتارا (totara) 
• سمی (toxic) 
• آزمون سمیت (toxicity tests) 
• ارزیابی سمیت (toxicological evaluation ) 
• انقباض، کشش (traction) 
• تروپوالاستین (tropoelastin) 
• تریپسین (trypsin) 
• تصویربرداری فراصوت (ultrasound imaging) 
• فاکتور رشد درون پوش آوندی (vascular epithelial growth factor, VEGF) 
• اتساع مویرگ ها (vasodilatation) 
• کافئین گیاهی (vegetable caffeine) 
• گلیسرین گیاهی (vegetable glycerin) 
• کراتین گیاهی (vegetable keratin) 
• شیر گیاهی (vegetable milk) 
• منابع گیاهی (vegetable source) 
• حامل (vehicle) 
• ویمینالول (viminalol) 
• آزمون وسترن بلات (western blot) 
• وحشی، خودرو (wild) 
• صمغ زانتان (xanthan gum) 
• مخمر (yeast) 
• سلول های مخمر (yeast cells) 
• بتاگلوکو پیرانوز (β-glucopyranose) 

cosmetic microbiology og
میکروبیولوژی آرایشی بهداشتی


• بیولوژی آرایشی بهداشتی

beauty12

برای اطلاع از سرفصل های پکیج آموزشی، کلمه اسکین تراپی را با واتسپ به شماره 09101971690 بفرستید یا روی لینک اسکین تراپی کلیک کنید و اینترنتی خرید کنید
مطلب فوق را در شبکه های اجتماعی زیر با دوستانتان به اشتراک بگذارید